گزارش عملکرد اتاق بازرگانی اصفهان

  جهت بهره برداری اعضاء محترم و علاقه مندان؛ گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به تفکیک در دسترس قرار خواهد داشت.

اینفوگرافی عملکرد واحد های اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان - شش ماهه اول 1394