اعضای هیات اجرایی

   
   
 
آقای بهنام ابراهیمی - جانشین دبیر کل
    تلفن مستقیم : 36651654 - 031 
  داخلی 2411 - 36560000 -  031
   فکس : داخلی 1908 - 36612055 -031
مدیر بررسی های اقتصادی، مدیر بازاریابی و روابط بین الملل
   تلفن تماس: داخلی 2411 - 36560000 - 031
   تلفن تماس: داخلی 2411- 36560000 -031


 


 
   آقای عبد الرضا رادان - مدیر مالی و پشتیبانی
    تلفن تماس: داخلی 1000 - 36560000 -  031


 
  آقای کیهان عباسیان -  مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری
  تلفن تماس: داخلی 2020- 36560000 -  031
 


 

  آقای مهدی شایسته فرد - مدیر حوزه ریاست و ارتباطات
   تلفن تماس: داخلی 4020 - 36560000 -  031  همراه: 09217119041
  

 
    
 
 آقای روح اله میرزاامیری - مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی
 برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون ها، نشست ها و همایش های تخصصی 
  تلفن تماس: داخلی 2130 - 36560000 - 031
 


 
  آقای احسان شهیر - مدیر توسعه کسب و کار
  تلفن تماس: داخلی 3111 - 36560000 -031


 
  آقای علی محمد آقاجان  - مدیر خدمات به اعضا
  تلفن تماس: داخلی 1040 - 36560000 - 031