اقتصاد استان اصفهان در یک نگاه آماری

پروژه در تابستان 1391 انجام شده است.توسعه اقتصاد استان اصفهان برمبنای گسترش‏ و رونق صادرات از نظر اقتصاددانان از اولویت ویژه ‏ای برخوردار می‏باشد، مهمترین دلیل خودگردانی اقتصاد،کاسته‏ شدن از نیازهای مالی به منابع خارج از سیستم اقتصاد وبهره گیری از پتانسیل های صرفا داخلی می‏باشد که‏ می تواند در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور سهم بسزایی داشته باشد . در این راستا آگاهی از پتانسیلهای تولیدی در بخشهای مختلف و موقعیت استان اصفهان در کشور از نظر سهم ورتبه یک از ضروریات برنامه ریزیهای توسعه است که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته می شود .
دانلود فایل PDF
توسعه اقتصاد استان اصفهان برمبنای گسترش‏ و رونق صادرات از نظر اقتصاددانان از اولویت ویژه ‏ای برخوردار می‏باشد، مهمترین دلیل خودگردانی اقتصاد،کاسته‏ شدن از نیازهای مالی به منابع خارج از سیستم اقتصاد وبهره گیری از پتانسیل های صرفا داخلی می‏باشد که‏ می تواند در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور سهم بسزایی داشته باشد . در این راستا آگاهی از پتانسیلهای تولیدی در بخشهای مختلف و موقعیت استان اصفهان در کشور از نظر سهم ورتبه یک از ضروریات برنامه ریزیهای توسعه است که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته می شود .