بررسی موانع ومشکلات بخش کشاورزی استان اصفهان و ارایه راهکارهای کاربردی آن

`پروژه در خردادماه 1391 انجام شده است.کشاورزی یکی از کلیدی‌ترین شغل‌ها در رشد و توسعه جوامع بشری بودند و به رغم تأثیرگذاری در این شغل در اقتصاد جامعه و پویایی این بخش در کشورمان، با مشکلات متفاوتی روبروست. استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور نقش مهمی در پویایی این حوزه دارد تا جایی که امروز علاوه بر رفع نیاز کشور، در حوزه صادرات هم گام‌های بلندی برداشته است اما قصه خشکسالی در استان اصفهان در چند سال گذشته و خشکی زاینده‌رود برای کشاورزان استان بویژه شرق اصفهان مشکلات زیادی به بار آورده است. کشاورزان استان در کنار این مشکل، رنج‌ها و ناملایماتی را در حوزه‌های دیگر فعالیتشان می‌بینند