اقتصاد زیر زمینی

بررسی وضعیت اقتصاد زیر زمینی کشور و درآمدهای مالیاتیشاخص اصلی و مورد قبول نظام اقتصاد جهان برای تشخیص شفافیت عملکردها در بخش اقتصاد نسبت دریافت مالیات های واقعی به تولید ناخالص داخلی است. هر چقدر اقتصاد کشور ها به نقش آفرینی بخش خصوصی نزدیک شود و بخش خصوصی تعیین کننده راهبردهای عملیاتی توسعه اقتصادی باشد، درآمد های مالیاتی شفاف تر و مشمولین پرداخت کاملاً شناسایی و در دسترس سازمان های نظارتی می باشند در این مقاله سهم اقتصاد زیرزمینی از طریق عدم پرداخت مالیات در سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد.
مقایسه نسبت های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی نشان می دهد بالغ بر 63 درصد از حجم مالیاتی که در کشور ما باید پرداخت شود لاوصول باقی می ماند و این به معنای آن است که بالغ بر 63 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است.