آرشیو اطلاعیه

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

اطلاعیه

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

(44)

چهارشنبه 19 خرداد 1400
ممنوعیت واردات سیمان در قزاقستان

اطلاعیه

ممنوعیت واردات سیمان در قزاقستان

(39)

چهارشنبه 19 خرداد 1400
گزارش افزایش میزان فعالیت بندرترکمن باشی ترکمنستان

اطلاعیه

گزارش افزایش میزان فعالیت بندرترکمن باشی ترکمنستان

(42)

اطلاعیه

چهارشنبه 19 خرداد 1400
صادرات ترکمنستان

اطلاعیه

صادرات ترکمنستان

(57)

چهارشنبه 19 خرداد 1400
تقویم نمایشگاهی سال2021سلیمانیه عراق

اطلاعیه

تقویم نمایشگاهی سال2021سلیمانیه عراق

(57)

چهارشنبه 19 خرداد 1400
تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها تعلیق شده است

اطلاعیه

تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها تعلیق شده است

(34)

چهارشنبه 19 خرداد 1400
نمونه اي از پروژه هاي اجرا شده توسط دانشگاه هاي همكار با سراي نوآوري اتاق بازرگاني اصفهان و دانشگاه

اطلاعیه

نمونه اي از پروژه هاي اجرا شده توسط دانشگاه هاي همكار با سراي نوآوري اتاق بازرگاني اصفهان و دانشگاه

(82)

دوشنبه 17 خرداد 1400
خرید قیر و مشتقات

اطلاعیه

خرید قیر و مشتقات

(109)

پنجشنبه 13 خرداد 1400
واگذاری محدوده های معدنی استان از طریق مزایده عمومی

اطلاعیه

واگذاری محدوده های معدنی استان از طریق مزایده عمومی

(74)

پنجشنبه 13 خرداد 1400
معرفی شرکت های ایرانی جهت برگزاری جلسات  (B2B) با شرکت های قزاقستان

اطلاعیه

معرفی شرکت های ایرانی جهت برگزاری جلسات (B2B) با شرکت های قزاقستان

(121)

پنجشنبه 13 خرداد 1400