آرشیو اطلاعیه

معرفی نماینده آموزشی  به اتاق بارگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی اصفهان

اطلاعیه

معرفی نماینده آموزشی به اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

(32)

معرفی نماینده آموزشی جهت آموزش و کسب مهارت های لازم در زمینه های تخصصی

چهارشنبه 25 دي 1398
فراخوان پرتغال

فراخوان پرتغال

فراخوان پرتغال

(43)

فراخوان پرتغال

چهارشنبه 18 دي 1398
در خصوص مصوبات سی و یکمین  و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

نامه آقای دژپسند

در خصوص مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

(27)

در خصوص مصوبات سی و یکمین و سی و دومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

چهارشنبه 18 دي 1398
تغییر روند ثبت شرکت در عراق

تغییر روند ثبت شرکت در عراق

تغییر روند ثبت شرکت در عراق

(35)

تغییر روند ثبت شرکت در عراق

يکشنبه 8 دي 1398
فرصت های تجاری ایران در پرتغال

همایش فرصت های تجاری ایران در پرتغال

فرصت های تجاری ایران در پرتغال

(59)

فرصت های تجاری ایران در پرتغال

سه شنبه 3 دي 1398
اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات سال97

اطلاعیه

اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات سال97

(91)

اطلاعیه تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات 97

چهارشنبه 13 آذر 1398
نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

اطلاع رسانی

نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

(63)

نقض مقررات کشور عراق در مرز چزابه

دوشنبه 11 آذر 1398
سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

اطلاع رسانی

سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

(87)

سایت اطلاع رسانی مناقصات خارجی و فرصت های صدور خدمات فنی و مهندسی

يکشنبه 10 آذر 1398
ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

اطلاعیه

ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

(264)

ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

يکشنبه 10 آذر 1398
ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

اطلاع رسانی

ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

(104)

اطلاع رسانی ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای میوه

پنجشنبه 7 آذر 1398