درخواست عضویت و همکاری افتخاری با کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 

آشنایی با کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان