با حضور حضرت آیت اله دکتر محمد مصدق
سه شنبه 17 دي 1398