پرونده اول: میز اتاق در بانک مرکزی بیش از یکسال از شروع فعالیت اتاق بازرگانی دوره نهم اصفهان می گذرد. مجموعه ای که با شعار "شاخص محوری" و با ایده شکل دادن به "نسل سوم اتاقهای بازرگانی" پای به عرصه کار نهاده. در دو هفته پیش رو بر آنیم که گزارشی از یکی از اقدامات انجام گرفته در این دوره با نام ، میز اتاق در بانک مرکزی " را در قالب یک پرونده کامل بررسی کنیم. هدف از ایجاد میز اتاق در بانک مرکزی چه بود ؟ https://www.eccim.com/News/3256/
سه شنبه 11 شهريور 1399