مطالب گردشگری و برند

درپنجمین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
تعامل اتاق بازرگانی اصفهان و شهرداری در طرح شهروند دیپلمات

با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
تأسیس شرکت توسعه گردشگری راه ابریشم ایرانیان

درسومین جلسه ستاد احیاء گردشگری استان اصفهان مطرح شد:
تدوین سند قضایی گردشگری و شیوه نامه بهداشتی ویژه هتل ها

گامی در راستای اعتلای هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان
راه اندازی تماشاکده صنایع دستی اصفهان در محل نمایشگاه

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد:
وبینار آشنایی با پروتکل های اختصاصی فعالان حوزه گردشگری استان اصفهان

جلسه شورای همکاری های گردشگری-فرهنگی مؤسسه فرهنگی اکو و استان اصفهان
هم افزایی برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان