ارتباط با ریاست

عضو محترم اتاق

 از آنجا که رشد ، توسعه و حیات مستمر اتاق بازرگانی با حضور و نقش آفرینی شما صاحبان اصلی اتاق میسر است ، به منظور ارتباط مستقیم و بی واسطه با رییس اتاق این صفحه ایجاد شده است. شما می توانید از طریق این صفحه یا آدرس ایمیل" s.a.sahlabadi@eccim.com" نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را مستقیماً با رییس اتاق مطرح نموده و پاسخ خود را از طریق ایمیل دریافت نمایید.