اعضای هیات اجرایی

   دکتر مهدی خوروش - دبیر کل اتاق
   تلفن مستقیم : 36651654 - 031  *** داخلی 2311 - 36560 -  031
   فاکس : داخلی 1908 - 36612055 -031
 
 
  دکتر بهنام ابراهیمی - مدیر بررسی های اقتصادی،سرپرست بازاریابی و امور بین الملل
   تلفن تماس: داخلی 2210 - 36560 - 031
   تلفن تماس: داخلی 2250- 36560 -031


 
   آقای عبد الرضا رادان - مدیر مالی و پشتیبانی
    تلفن تماس: داخلی 1000 - 36560 -  031


 
  دکتر کیهان عباسیان -  مدیر خدمات اعضا
  تلفن تماس: داخلی 1040- 36560 -  031
 


 

  آقای مهدی شایسته فرد - سرپرست ارتباطات
  مسئول برقراری کلیه ارتباطات اتاق با رسانه ها و ارگانها ، مدیر اجرائی نشریه و مسئول مسائل مربوط به تبلیغات .
  تلفن تماس: داخلی 2010 - 36560 -  031  همراه: 09217119041
  

 
    
 
 دکتر روح اله میرزاامیری - مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی
 برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون ها، نشست ها و همایش های تخصصی 
  تلفن تماس: داخلی 2130 - 36560 - 031
 


 
  دکتر احسان شهیر - مدیر توسعه کسب و کار
  تلفن تماس: داخلی 3111 - 36560 -031


 
  آقای فرهاد جانی قربان - مدیر اداری و بازرگانی
  تلفن تماس: داخلی 2020 - 36560 - 031