اعضای هیات ریسه

 
عبدالوهاب سهل آبادی

رئیس اتاق

دکتر محمود اسلامیان

نائب رئیس اول

مصطفی رناسی

نائب رئیس دوم

محسن پورسینا

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار

قاسمعلی جباری

عضو هیئت رئیسه