تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1398
کد 2593

آگهي مناقصه شماره 03-98

خريد 20 دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه سرور

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد 20 دستگاه كامپيو تر و يك دستگاه سرور مطابق با مشخصات ذيل اقدام نمايد.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد 20 دستگاه
كامپيو تر و يك دستگاه سرور مطابق با مشخصات ذيل اقدام نمايد.
http://s2.picofile.com/d/8373318784/96f7aef9-4a57-4ff4-b7dc-2224328f2438/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87_03_98_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.pdf
آلبوم تصاویرخريد 20 دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه سرور

3
3
2
2
1
1