تاریخ : يکشنبه 17 شهريور 1398
کد 2583

نخستین بخش از دوره عمومی آموزش داوری

اطلاع رسانی در خصوص نخستین بخش از دوره عمومی آموزش داوری - مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری
*****در نظر داشته باشید جهت ثبت نام میبایست فرم پیوست و مدارک ثبت نام را به دفتر امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان تحویل نمایید*****
***جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک فرمایید******جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک فرمایید***