تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1398
کد 2547

متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

اطلاع رسانی در خصوص متن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی