تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398
کد 2542

در خصوص وحدت رویه اجرای مفاد مقررات بند (ز)تبصره 8 قانون بودجه سال 98 در خصوص تسهیلات مالیاتی برای مودیان

بخشنامه شماره 200/98/510مورخ 98/3/28 در خصوص وحدت رویه اجرای مفاد مقررات بند (ز)تبصره 8 قانون بودجه سال 98 در خصوص تسهیلات مالیاتی برای مودیان