تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397
کد 2362

سلسه گزارشات عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (دوره هشتم 1394 -1397)

گزارش فعالیت واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-دوره هشتم