تاریخ : پنجشنبه 11 بهمن 1397
کد 2353

سلسه گزارشات عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (دوره هشتم 1394 -1397)

گزارش فعالیت دبیرخانه مشترک کمیسیونها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-دوره هشتم