اخبار کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

رييس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:
قلمكاري:میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در اصفهان راه اندازی شود.

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه ٤ ساله کمیسیون گفت:در سال ٩٤ تیم سازی ،سال ٩٥ ریل گذاری ،سال ٩٦ فعالیت بر اساس اولویت و در سال ٩٧ جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .
1397/02/26

در کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان
میز توسعه صادرات تولید شیر کشور در استان راه اندازی شود

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقشه راه 4 ساله کمیسیون گفت:در سال 94 تیم سازی ،سال 95 ریل گذاری ،سال 96 فعالیت بر اساس اولویت و در سال 97 جمع بندی فعالیت ها در دستور کار کمسیون است .
1397/02/10

برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

هشتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با حضور مدیر کل مدیریت بحران و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزار شد.
1396/12/19

در همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه تاکید شد؛
لزوم هم اندیشی ملی برای طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات

در همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه برلزوم توقف این طرح تا ترتیب یک هم اندیشی ملی با دعوت از خبرگان حوزه آب کشورتاکید شد.
1396/12/06