مطالب گردشگری و برند

مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
اعطای برند اصفهان به واحدهای صنفی نمونه

-
اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات گردشگری لهستانی

در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد:
نشستی برای معرفی ظرفیت های گردشگری ایران به تورگردانان چینی

در سومین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
ضرورت برنامه ریزی برای افزایش گردشگری سلامت و فرهنگی در اصفهان

در نشست بررسی مدلهای اقتصادی تامین مالی پروژه برند گردشگری اصفهان عنوان شد:
عزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان بر کمک به توسعه صنعت توریسم/لزوم ایجاد تشکلی قدرتمند در حوزه گردشگری

دراولین جلسه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:
ضرورت ایجاد اورژانس گردشگری و صنایع دستی در اصفهان