مطالب مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها

تجلیل از اتاق اصفهان

ضرورت توسعه مسوولیت های اجتماعی در اصفهان

در نخستین کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکلها و سرمایه گذاری اتاق اصفهان؛
5 کارگروه مسوولیت های اجتماعی،تشکلها ،سرمایه گذاری ،سمن ها و صنایع خلاق تشکیل شد