مطالب صنایع

در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:
قیمت تعادلی تنها راه نجات اقتصاد کشور است

برگزاری همایش طراحی و ساخت آمیزه‌های مدرن لاستیک

در گردهمایی و مجمع بزرگ تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان تاکید شد
ضرورت تشکیل اتحادیه تخصصی تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان

در دهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مصوب شد:
تشکیل کمیته صنایع پیشرفته برای استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان

در نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت؛
لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان

در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت:
لزوم تدوین استراتژی صنعتی استان اصفهان