مطالب صنایع

9 کمیته تخصصی زیرمجموعه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل می شود