مطالب معادن

گلشیرازی درنخستین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان :
افزایش سهم بخش معدن در GDP استان اصفهان یکی از اهداف کمیسیون معدن اتاق است