مطالب انرژی و صنایع پالایش و پتروشیمی

دردومین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی تاکید شد:
ضرورت بهره مندی از ظرفیت های ویژه اصفهان در توسعه انرژیهای خورشیدی

در نخستین جلسه کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی
بخش نامه های متناقض عامل فرصت سوزی صادرات است/ سامانه نیاز با هدف معرفی توانمندی های تولید داخل راه اندازی می شود