مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

در سومین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار تاکید شد:
نقش موثر استارتاپ ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:
بسته حمایتی از تولید سازمان های دولتی می تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد

در نخستین کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان؛
دو کارگروه ویژه تدوین بسته حمایتی رونق تولید در بخش های کمرگی و بیمه تامین اجتماعی در اتاق اصفهان تشکیل شد