مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

گام مهم اتاق بازرگانی اصفهان برای ایجاد شهرک سبز، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر

با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه برق استان انجام شد:
پیگیری مشکلات تامین برق فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان

در نشست "خرد جمعی در خصوص بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل" مطرح شد:
لزوم همگرایی دستگاه های متولی در زمینه راه اندازی بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل

خدمتی دیگر از اتاق بازرگانی اصفهان:
کمک به تامین مالی شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار عنوان شد:
حرکتی متناسب با کرونا برای حمایت از فعالان اقتصادی صورت نگرفته است

اقدامی عملی در راستای توسعه اقتصاد کشور:
افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان اصفهان