مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

مسوول کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان :
لزوم توجه دولت به تقویت رایزنان بازرگانی و اقتصادی درسفارت خانه های خارج از کشور

گلشیرازی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ؛
اتاق دوره نهم مسایل فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی و کارشناسی دنبال می کند