مطالب حقوقی و پارلمانی

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری

در محل اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد:
سومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه

بررسی پرونده های بانکی فعالان اقتصادی در کارگروه ویژه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری

در دهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری عنوان شد:
نقش مهم تدوین شیوه نامه وحدت رویه بانک‌ها در کاهش دعاوی بانکی فعالان اقتصادی

در جلسه کمیته امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق تاکید شد:
ثبت انبار ده قلم کالا در سامانه جامع انبارها الزامی است