اسناد قدیمی بخش دوم

مربوط به سال های 1309-1319 که در سه بخش تنظیم شده است.(بخش دوم)