هدفمند کردن یارانه ها

بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی در سال 1390یکی از مهمترین اثرات طرح هدفمند کردن یارانه ها بر میزان و نوع سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران است. اما آنچه در واقعیت وجود دارد عدم مطلوب بودن وضعیت سرمایه گذاری در این روزهاست. چراکه امکان دارد با افزایش قیمت حامل های انرژی و در نتیجه افزایش هزینه ها، وضع سرمایه گذاری هر روز نیز بدتر شده و عدم رقابت با کالاهای گوناگون در سطح جهان را جدی تر کند.