3 روایت از نرخ رشد ایران

مروری بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با رشد قیمت کالاهای پر مصرف سبد خانواربحث رابطه نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد نقدینگی از مباحث جاری و مستمر محافل اقتصادی، سیاسی و مردمی است و برخی اقتصاددانان ضمن عدم توجه یا کم اهمیت دادن به سایر عوامل موثر بر نرخ تورم، عامل نرخ رشد نقدینگی را تنها عامل و یا مهمترین عامل تأثیرگذار بر نرخ تورم می دانند.