حجم نقدینگی

تأثیر افزایش حجم نقدینگی در بخش غیر دولتی بر فضای کسب و کار عمومیمدیریت در اقتصاد، شبکه پیچیده ای از تصمیم گیران و تصمیم سازان داخلی و خارجی است و چرخ اقتصاد هر جامعه با ثروت مردم آن جامعه می گردد. افراد جامعه می توانند پس اندازهای خود را به گونه های مختلف نگهداری کنند امروزه در سطح جهان مردم اندوخته های خود را در بانک ها و بورس های مختلفی سرمایه گذاری می کنند.