تعیین قیمت سوخت و انرژی اولیه و ثانویه کشور

پروژه در بهار 92 انجام شده است.مطالعه حاضر به بررسی قیمت تمام شده حامله ای انرژی اختصاص دارد. بر این اساس قیمت محصولات پالایشگاهی و برق مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روشهای حسابداری قیمت تمام شده محصولات برای پالایشگاه و همچنین برای سه نوع نیروگاه محاسبه گردید.