بازارهای هدف

این پروژه در سال 1391 انجام شده است.


از مباحث مهم اقتصادی در ایران، موضوع صادرات غیر نفتی می باشد و افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی استان مطرح است. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در بین کشور ها و گروه های مختلف مصرف کننده، بکارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می گردد.