بررسی موانع و مشکلات بانوان فعال اقتصادی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب

پروژه در شهریور 1391 انجام شده است.امروزه توانمندی های اشتغال زنان در عرصة توسعة اجتماعی و اقتصادی نقش بسزایی دارد و ساختار جوامع، حتی ایران را هم تغییر داده­است.این ساختار در دهه­های اخیر علاوه بر آنکه موجب تغییر نظام ارزشی و فرهنگی جامعه شده، پایگاه اجتماعی زنان را تغییر داده و هویتی جدید به آنها داده ­است، رابطة جدید اجتماعی میان اعضای خانواده بوجود آورده­است.