صادرات خدمات فنی و مهندسی

تعیین کننده های کلان اقتصادی صادراتموتور رشد و توسعه اقتصادی کشور، یعنی صادرات، متأثر از مجموعه عواملی است که  هر یک از این عوامل می تواند به طور بالقوه نقشی بازدارنده یا تسهیل کننده در صادرات کشور داشته باشد . از جمله این عوامل می توان به سیاست برابری ریال با ارزهای خارجی و تغییر در نرخ ارز، افزایش مستمر هزینه های تولید، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و ... اشاره کرد، به طوری که اندک تغییری در یکی از این عوامل به خودی خود، موجبات افزایش یا از دست رفتن قدرت رقابت خدمات و کالاهای داخلی در مقابل خدمات و کالاهای خارجی فراهم خواهد شد .در این راستا، این تحقیق در پی تعیین تأثیر متغیرهاییهمانندتولید ناخالص داخلی ، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ تورم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد، بدین منظور با استفاده از روش حداقل مربعات )OLS(در طی دوره 1388 ـ 1373 به تخمین مدل مورد نظر و تعیین ضرایب متغیرها و تعبیر و تفسیر آنها پرداخته است، همچنین داده های مورد استفاده، سریهای زمانی سالانه ای هستند که از سالنامه آماری بازرگانی خارجی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حسابهای ملی بانک مرکزی و سایت اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران جمع آوری شده است .