الزام خصوصی سازی در تحقق رشد اقتصادی

در الگوهای رشد اقتصادی، برخورداری اقتصاد از یک ذخیره سرمایه یا دارایی اولیه ، شرط لازم برای شروع فرآیند رشد است (بلانچارد و فیشر ، 1989، ص 38). به عبارت دیگر، برخورداری از یک ذخیره سرمایه اولیه، نه تنها برای شروع فرآیند رشد اقتصادی مفید است، بلکه ضروری اس