زمینه سرمایه گذاری شهرستانها

صنعت استان اصفهان از امکانات و قابلیتهای بالقوه و قابل ملاحظهای برخوردار است که میتواند زمینه توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار را بیش از پیش فراهم سازد اگر چه دسترسی به منابع، امکانات، زیرساختها و نیروهای متخصص و کاردان در همه نقاط استان یکسان نیست و لیکن هر کدام از مناطق استان قابلیت رشد و توسعه برخی از رشتههای صنعت و معدن را داراست.
 
 لذا می طلبد که مزیتهای سرمایهگذاری در مناطق مختلف با توجه به قابلیتها و توانمندیهای آن نقاط تعیین و پیشنهاد گردد. در این مقوله سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن به عنوان اقتصاد و تلاش برای کسب درآمد ملی و تأثیرگذار در برنامهریزی مدیریت کشور دیده شده است. با توجه به برنامههای تدوین شده دولت، در پایان برنامه چهارم و یا چشمانداز بیست ساله آینده، تولید بعضی از محصولات بایستی به میزان معینی برسد و درصد مشخصی از سهم بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.
 
 برای مثال تولید فولاد در کشور میبایستی در پایان برنامه چهارم به 28 میلیون تن برسد، بر همین اساس با عنایت به پتانسیلهای فراوان استان اصفهان، یکی از اولویتهای سرمایهگذاری پیشنهادی توسط این سازمان فولادسازی در مناطق مستعد میباشد، همچنین ساخت ماشینآلات و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، ساخت تراکتور، ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با کشاورزی، خودرو سازی، نانو و بیوتکنولوژی، فعال سازی معادن و فرآوری محصولات معدنی و سایر موارد از بارزترین مزیتهای انتخابی میباشد.

 
 
شهرستان آران و بیدگل شهرستان چادگان شهرستان شهرضا
شهرستان اردستان شهرستان خمینیشهر شهرستان فریدن
شهرستان اصفهان شهرستان خوانسار شهرستان فریدونشهر
شهرستان برخوار و میمه شهرستان دهاقان شهرستان فلاورجان
شهرستان تیران و کرون شهرستان سمیرم شهرستان کاشان
شهرستان گلپایگان شهرستان نجف آباد شهرستان مبارکه
شهرستان لنجان شهرستان نطنز شهرستان نائین