آمار صادرات و واردات

گزارش عملکرد گمرک در سال 1391
عملکرد یک ساله گمرک اصفهان
رتبه استانها91
رتبه استانها ی تولید کالای صادراتی
صادرات و واردات 1392
آمار صادرات و واردات یکساله 1392
رتبه استان ها92
رتبه استان های تولید کالای صادراتی
صادرات و واردات 1393 و 1394
آمار صادرات و واردات 1393 و 1394
صادرات و واردات 1395
آمار صادرات و واردات یکساله 1395
صادرات و واردات 1396
آمار صادرات و واردات یکساله 1396
صادرات و واردات 1397
آمار صادرات و واردات یکساله 1397