آمار صادرات و واردات

صادرات و واردات 1392
آمار صادرات و واردات یکساله 1392
رتبه استان ها92
رتبه استان های تولید کالای صادراتی
گزارش عملکرد گمرک در سال 1391
عملکرد یک ساله گمرک اصفهان
رتبه استانها91
رتبه استانها ی تولید کالای صادراتی
صادرات و واردات 1391
آمار صادرات و واردات یکساله 1391