آمار سایت
امروز : 3738
ديروز : 9240
ماه : 211470
 
تاریخ : چهارشنبه 1 دي 1395     |     کد : 1175

اخوان نسب در دانشگاه شیخ بهایی: ﭘﮋوﻫﺶ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار است

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن گفت: ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ؛ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون  اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن گفت: ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ؛ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.
زﻫﺮا اﺧﻮان ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
وی افزود: رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و اﻃﻼع ﻧﺨﺒﮕﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪﮐﺸﻮر اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان  ﭘﮋوﻫﺶ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اصفهان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 اﺧﻮان ﻧﺴﺐ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻋﻮاﻣﻞﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري، ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر  18 برابر  افزایش یافته و لی در سال 2016  ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ  8/1 درصد دنیا را به خود اختصاص داده است ولی بانک جهانی در گزارش فضای کسب و کار در سال 2017 رتبه ایران را 120 که در مقایسه با سال 2016  ،3 رتبه تنزل خواهد داشت.
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار آﻓﺮﯾﻦ و ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﻮان ﻧﺴﺐ افزود: ﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻫﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن و رﮐﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
وي اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﺮف اول را ﻣﯿﺰﻧﺪﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻗﺘﺪار آﻓﺮﯾﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون  اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪﺿﺮورت اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ  اشاره کرد و گفت:  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دور از ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و آرام ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و در راﺳﺘﺎي اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﻮان ﻧﺴﺐ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﻇﺎﯾﻒ اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در راس اﻣﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ﻟﺬا ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎري ﺑﺮﺳﺎﻧﻨدو


آلبوم تصاویراخوان نسب در دانشگاه شیخ بهایی: ﭘﮋوﻫﺶ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار است

4
3
2
1
نوشته شده در   چهارشنبه 1 دي 1395  ساعت  12:19   توسط   مدیر پرتال اتاق بازرگانی اصفهان   
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان می باشد.

Powered By :ITShams.ir