با حضور جناب آقای زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت
يکشنبه 8 دي 1398