در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از تشکیل کنسرسیوم بانک های استان به ابتکار اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل کنسرسیوم بانک های استان به ابتکار اتاق بازرگانی اصفهان.
دوشنبه 23 تير 1399