کمیته مشترک اتاق بازرگانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا.
پنجشنبه 15 اسفند 1398