هیئت های ورودی بین الملل

تعامل بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SME) کره جنوبی و ایران می تواند تحریم ها ر ...

سفیر کره جنوبی در ایران وی تبادل اطلاعات و ایده ها برای شرکت های خصوصی و بنگاه های تجاری کوچک و متوس

برگزاری نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا

نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا در زمینه خوراک دام، افزودنیها و مکمل های خ

    هیئت های اعزامی بین الملل

    گزارش سفر به ایتالیا - دی ماه 1396

    گزارش سفر به تورین - ایتالیا - دی ماه 1396