شورای عالی جوانان

صادرکننده نمونه در صنعت سنگ:
داشتن روحیه کار جمعی ضامن موفقیت در کسب و کار

درهجدهمین رویداد در مسیر موفقیت که با حضور ابوالقاسم سرتیپی، صادرکننده نمونه در صنعت سنگ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، داشتن روحیه کار جمعی ضامن موفقیت در کسب و کارعنوان شد.
1397/04/21

برگزاری نوزدهمین رویداد کارآفرینی استارتاپ گرایند با حضور بنیانگذار «علی بابا»

وزدهمین رویداد کارآفرینی Startup Grindاستارتاپ گرایند با حضور مجید حسینی نژاد، موسس و بنیانگذار استارتاپ علی بابا در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
1397/02/29

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان:
ورود جوانان به عرصه های مدیریتی و اجرایی تنها راه نجات اقتصاد کشوراست

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در دومین جلسه این شورا در سال جاری، ورود جوانان به عرصه های مدیریتی و اجرایی را تنها راه نجات اقتصاد کشور دانست.
1397/02/24

عباسعلی قصاعی بنیانگذار صنایع چینی زرین ایران :
پشتکار و انضباط دو ویژگی مهم کارآفرینان موفق است

هفدهمین رویداد در مسیر موفقیت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی با حضور عباسعلی قصاعی بنیانگذار صنایع چینی زرین در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1397/02/19