زهرا اخوان نسب

 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA
 • عضو هیئت مدیره شرکت شیرپگاه گلپایگان(ازسال 96 تا کنون)
 • معاونت بازرگانی شرکت شیر پگاه اصفهان (از سال 93 تا کنون)
 • رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان(94 تا کنون)
 • رییس کمیسیون مسئولیتهایاجتماعی اتاق بازرگانی (94- تا کنون)
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران (از سال 90 تا کنون )
 • معاون بازرگانی مجتمع صنایع قائم رضا(93-91)
 • رئیس هیئت مدیره مدیر عامل شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان (91-89)
 • نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی تیام صفه (از سال 94 -92)
 • عضو هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس (92-88)
 • عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی بهپودر(89-91)
 • عضو هیئت مدیره شرکت ماسه ریخته گری چیروک(91-87)
 • رییس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران(93-91)