آرشیو

اطلاع رسانی اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

(859)

اطلاع رسانی اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

دوشنبه 4 بهمن 1395

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

(1000)

اطلاع رسانی اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

سه شنبه 28 دي 1395

اطلاع رسانی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 درخصوص الزام کلیه واحدهای تولیدی به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران

(767)

اطلاع رسانی در خصوص اطلاع رسانی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 درخصوص الزام کلیه واحدهای تولیدی به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران

سه شنبه 28 دي 1395

تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44

(720)

اطلاع رسانی به اتاق ها درخصوص تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44

چهارشنبه 24 آذر 1395

نهمین نمایشگاه صنعت طلا و جواهر

(830)

اطلاع رسانی در خصوص نهمین نمایشگاه صنعت طلا و جواهر

سه شنبه 23 آذر 1395

ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات بانک مرکزی

(663)

اطلاع رسانی در خصوص ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات بانک مرکزی

يکشنبه 21 آذر 1395

شیوه نامه تخصیص مشوق صادراتی کشمش

شیوه نامه تخصیص مشوق صادراتی کشمش

(726)

اطلاع رسانی در خصوص شیوه نامه تخصیص مشوق صادراتی کشمش

پنجشنبه 18 آذر 1395

فراخوان و اطلاع رسانی ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران

فراخوان و اطلاع رسانی ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران

(794)

اطلاع رسانی ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران

يکشنبه 23 آبان 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 17 سال 95

برگزاری 3 رویداد گردشگری

(911)

اطلاعات مربوط به برگزاری 3 رویداد گردشگری به شرح ذیل اعلام می گردد

شنبه 15 آبان 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 18 سال 95

برگزاری پنج رویداد تجاری

(695)

اطلاعات مربوط به برگزاری پنج رویداد تجاری

دوشنبه 3 آبان 1395